RINO GAETANO CHANNEL

23 febbraio 2007

 

Totò, Peppin e Benuà cuntr l' Ianchii

Dop' ù ricup'r dà Gioconn' e l' Uapp Uars sinz isclusion' d' colp, jè stat' appen tirminat' ù tirz ipisodije dù tirzett' d'll meravigghie: "Totò, Peppin' e Benuà cuntr l' Ianchii". 'Ndà puntat ca chiud à prim trilloggi', l' nuestr iroije sò divennut l' "Gggigggin's Engels", 'mpav'd' difensùr dù munn ie dù munn d'll 'mbriacune.'Nfatt' l'american strunz vogghi'n p' forz' fà a Vicinz n'otra bas militer p' mittè l'bomb atomi'c d' milliard' d' megatune, cà scus' c'ann' bumbardè l'Iràn, Boràt e ù Kazakistàn, à cas' d' Zappater e ù pont sus'ù Stritt, ci ù fescijn'. In realtè, dop innag'n tropp sicret e spiunaggije d' blòg, l' Gggigggin's Engels ev'n scupert ch' stì bomb' atom'c ev'n comm obiettiv l' cchiù 'mpurtant favr'ch d' birr iuropie tra cui l'Ichnus', à Tinn'z, à Ghinness e soprattutt' à sacr Birr Raff. Stù pian' malef'c tèn ù scop d' renn'r à Redde Bull e à CocCol' l' unic' bibb't dù munn e stà còs' fescjie fè nù sacc d' sord a lù cuscin' d' Bush e nù pru-zjie di Dick Cienney cà son' l' rispettiv' padrùn d' st' multinaziuneal dù Mal. E allor 200.000 tr' alculizzet e amiscjie dà mitic bibb't sò partit tutt quann' p' discere AVAST' all'arruganze american. E tra chist jè stet funnament'l l'aiute d FalcMartidd e MaltLupp'l, rispettivamenn p' l' dirett' umane e p' l' dirett alcol'c d'll' umane.
E cussì appen arriet sim' stet accolt' dà campagne 'mpirialist american' c'à circhet d' fè cadè ù nuestr murel; ma cù càzz. Anz', sò stet l' FalcMartidd Boys a propagannà l' buene addìe marxist, spiegann' a tutt l' nuestr addìe. E ù nuestr opiret rimarr' ind'leb'l 'ndà storjie. E dop' c'amm strafuchet, sim' partit' p' liberè Vicinz dà l' cattiv' nibbjie american' all'uranie muert' d' fam.
E l' nuestr nimiscjie stev'n dè schieret e stè cantav'n slògàn minaccius "l'amore spacca il cuore, SPARA, SPARA, SPARA amore". E nuje amma rispuest "Romano, Prodi, Sì divenn't pacci', à bas, USA, manc' pù càzz !". E à cadut ù guvern, vabbò. Ma poje sà rialzet, vabbò.
Ma à battagghiè jè stet dur, duriss'm e nò priv' d' perd't 'mpurtann. E à fin' amm' mustret all' Ianchii cugghiun' cà l'unic' tip d' scori' radiatti'e cà Vicinz pot' accugghi're sò chist:

"Rimitt 'n circul' ù tuje ammor'", piccè à birr nù muer jind' à nuje ma n'nfunnn à giojie d' vivr' p' poje riturnè d'addov jè vinut: dà ù Paradis'!!!

22 febbraio 2007

 

Flickr&Cèbueno

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing. Procsi telecom tin li or' cuntat'.

14 febbraio 2007

 

Rassign Stamp

Vist' ca m' n'agghi' a sciè a cas tra 'nnor e mizz e nù teng nu cazz da fà, mi 'nvenn nà nov rubriche: à Rassign Stamp. Tip chedd ca fascij'n in tivvù tra ù prim e ù siconn timp d'll "Beddiss'm" irot'c d' RitQuattr'. 'nzomm nà cos cà s' mitt 'nanz 'li cugghiun' quann t' vuè vid n'otra còs e t' lè suppurtè. Quinn stat'v citt, buen e rimanit sintunizzet su stù blòg.
* Gugol condannet in Belgjie "Ev viulet ù diritt d'autor"
"Gugol ev stet cundannet dall' giud'scie belgje e addà tugghiè da ù sit tutt ù nutizier, piccè jè culpev'l ch nunn'ev rispettet à lescije belg' sus ù diritt d' autor." E vabbù e c' s' n' futt dù Belgjie, nà naziun ' e merd in mizz all'Iropa. V' stè su ù cazz Gugol Nius? Piscji p' vuje, tant' i nutizjie su l' p'dof'l l' liscite da 'notra vann'. Ma piccè nù v' funnete cu ù Lussemburg e l'Ulann' e v' n' sciat' AFFANGUL'? Nù servit anù cazz in Iropa, sit accomm chidd chen piccinn' ch' bbaien e rump'n li cugghiun'. Nù sit manc' d' cumpagnjie.
* Dal 4 marzo cancellati i costi di ricarica
"Nù cià dà ess'r ù timut rinvjie pù pruvvedimenn cà da 'nnullà ù cost dà ricar'c d'll tilifunin, nù pruvvedimenn attis dà mò e vulut da tutt' quann'." Iera or'. Laif is Nau.
* Renching Fifa: Itaglie 'nnanz à tutt'
"U' renching Fifa cunzegn ù prim' puest' all'Itaglie, à squadr' campiun' dù munn. U' Brasil', cà cummannav à classif'c, jè scinnut aù secunn' puest." Finalment cazz!! C' cazz' duv'vam' fà otr' cà vinc'r l' Munnial? Batter' à Dinamo Mars ie à Iuppiter F.C.? P' ci nù l'ev capit' poje c'à spieg 'n privet.

13 febbraio 2007

 

mein(){

   ecsit(;
}

08 febbraio 2007

 

Quo usque tandem, Bill, abutere patientia nostra?

Bast' ca liscit' stì tit'l p' capì accomm stonn ì còs:
Prof russ 'piret' risch'i ù carsc'r Maicrosoft: 'Niscun' climenz'
C' cupie Maicrosoft risch'i à Sibberie
Maicrosoft: no à climenz pù u prof piret'
U' piret d'll Urel sfid Bill Geits
Je bast' sol liscer stì articul p' capì da cè vann' nù gir cchiù ù munn; piccè nunnè cchiù vir car Gimmi Funtan cà "il moooondo non si è fermato mai un momeeeeento", piccè sà firmat da mòò, cchiù o men 'ndù Sicint cu l' pruciss cuntr Galileie ie Giurdan' Brun' p' eresie cuntr l'Autoritè Iecclesiast'c. Mò invisc' risch'i à Sibberie p' lis maestè all'Autoritè 'nformat'c. Mò à Chies' tiness' ù cump't d' diffunnè à Bibbie, ie nò di rumpè li cugghiun' su l' PACS-prisirvative-iutanasie-pillul varjie, e cridint' o no comunq' jè nù test sacr e riman nà còs d' fid, c' vuè crid' crid' cinnò fà ccomm cazz t' par'. Ma l'Autoritè 'nformatic su cè còs s' bas.......: su Uindovs!!! Mò stat'v calm, pigghiat' à bust bianc' 'nnanz a vuje mittit' indr' à cap ie sbuccat' tutt' piccè chedd parol 'nnumm'nnab'l, cà mò a chiam'c Finestr, fasjie acid e putr'd tutt' chidd cà tinit' indr' au stom'c e jè caus' principel dà diarrea 'ndù munn'. E a prupos't d' diarrea ca in russ' s' discije "ponos", arrivvamm au nuestr amic' Ponosov. Tant' p' cumm'nzà jè sicuram'nt nù sporc' communist', quinn' vaffangul mannam'l subit 'ndù gulag e c' livam ù penzier. Poje, tradutt, si chiam "Mirdaiul" e quinn cè cazz, un mirdaiul com pres'd d' nà scol, cè esimpji amm'à dè all' studint c'ann' cresc'r communist caggun. Quinn vjè 'ndù gulag cù l'obblig d' pigghià Imodium a vit. Ie 'nfin cè còs ha fatt stù barbon d'll Iral'??? HA CUMPRAT COMPIUTER CU' "FINESTR" SINZ LISCENZ P' L' SUJE UAGNUNE...chiamat' subit nà lisciun d' nigr super-dotet ie mittit'l 'n fil 'ndian, a distanz cinnò s'engul'n, purtat l'imputat mittit'l a pecurin sinz vasellin ie ZACCCCC!!!!! Ma fors' m'agghi scurdat d' discere ch' ù culpev'l nun' cè cchiù ù nuest iroe Posonov ma chidd MERDACCI' FIGGH' D' PUTTEN FUTT'-ZJIE STRUNZ ITERN d' Bi££. Ma cè cazz vuè?? tin ù munupuli dù mirchet cu nù prudutt cchiù mirdus dù munn', c'au cunfrunt ù muesl all' fungij jè mult megghie, t' si fatt nù patrimunji par au PIL dà Rumania tant' ca putrebb trasè jind l'UE, e c' tras's pass' dà Mustaccien ca ti do'c ù munupoli d' calc jind au cul tuje muedd muedd, sì arrieat dò stè nò piccè t'ann mannet ma piccè hè fatt tutt l purchet' econom'c chè fatt', ti scunn' ret nà parulin DU' CAZZZ CA' NO' VOL DISCERE NU' CAZZZZZZ D' NUDDDD...no nù vogghie discer'la...spittat' ripigghiat à bust' bianc' d' prim' mittit'c à cap jindr, muvit'v! attenziò pruenti ca à stoc a discerla..........nun cià pozz trattenè cchiù...eehmm uhmmnd...... COPIRAIT!!!!!!!! buàààààààààgghhhhhhhhh buèèèèèèèèèggggggggghhhhhhhhhhh... mument ca mi pulizz'c, fatt! à LICENZ, A' LICENZ D' C' COS, A' LICENZ DU' CAZZZZ p' putè usà ù tuje softuer d' MERD CA 'LMEN FUNZION' 10 MINUT SINZ CA S' PIANTE, ma tà doc jie à licenz gratis accomm diritt natureal d'll'Omm d' PIGGHIART' A CAV'SCI 'NGUUL e d' svutar't sus à toje TEST' D' CAZZZ ì bust c'amm rijmpit' mò cu ù sbocc cav't. Geits pirdun ù prufessor' piret, ma piccè mò sì pur ù vesc'v d' saientologi? cuncid' ù pirdùne, vinn ì relichie d'll' prugrammatur d' Finestr, multipl'c l' bag, trasfurm nurmal' picci in ruttem, mò c' manc' pur cà risuergj' à terza dije dop ca mueri, cà te sciur'c c'addà diventà à Fest dà Liberaziun cilebret 'n tutt ù munn, nù giurn festiv sus tutt l' calenderije dù munn da chidd cinis a chidd cebbuones! A fin Mr. G€it$, mintr ti mitt a 90° accussì à ligion d' Mandingh ti jiapr ù cul accomm s' dev, t' dic sol cà l'un'c cuelp d' Posonov jè chedd di fà usà all' student suje nà cagat d' sistem uperative e à giust cundann à stonn già scunnand usann' stù càzz d' Finestr, vè tu in Sibberie ie cungel't tutt' l' toje 'nnut'l niurun o 'mbriac'l co à vodc accuss' nò fann cchiù dann' aù munn e da ù prufunn dù core t' vogghi' sol discere
MAVVVVVVVE' FASCIIIIIIIIIJJJJJJJ 'NGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?