RINO GAETANO CHANNEL

30 maggio 2007

 

Comunèl Tard' Nuestr' 2007 - Prim' Turn'

A' DESTR' S' LA' PIGGHIAT' TUTT' 'NGUL!!! LADR' PAPPUN' FASCJIST' D' MERD'!!! AVIT' FATT FALLE' TARD', E MO' SOL' DU' STRUNZ FASCJIST' V'ANN VUTET!!! DUVIT MURE' TUTT' QUANN', MA LINTAMENN' PICCE' DUVIT' SUFFRI' A PICC' A PICC'!!! E A VUESTR FAMIGGHIE AD'A' SUFFRE' DI CCHIU' ANGOR', VIDINN'V MURE' SOTT' L'UECCHIE LOR'!!!
Chist' jè ù risultet dù prim' turn' d'll' comunel' à Tard' Nuestr':
STEFÀNO IPPAZIO (COMUNIST' IE SUCIALIST')37,315 %
FLORIDO GIOVANNI (PARTIT' DEMUCRAT'C DU' C..Z')
20,799 %
CITO MARIO (FIGGHJIE D' GIANCARLO, U' SCIRIFF')
20,208 %
INTROCASO EUGENIO (FASCJIST' D' MERD' LADR' PAPPUN')
15,535 %
Mò ann'à fà ù balluttascjie trà Stefàno e Florido. Poich' à vicchjie giunt' Di Bello ev' pruvuchet 800 milliun' d' eur' d' debb't e ier' nà giunt' d' Forza Italia, quinn' Partit' Dimucrat'c dà Destr', add'à iess'r nà strunzet vutà Florido e ù Partit' Dimucrat'c dà Sinistre, culure divers' mà tutt' figghie d' pùt...ehm dà Dimucrazjie Cristien', c'à rubà nù tiniv' rivel' a part' Craxi. E poje ormajie l' cascjie sò vòt, cj ann'à fà àrrèt nà giunt' dà Dimucrazjie Cristien', pòvere fruschc'l, c' cazz' ann'à rubà? l' boc'r d'll stred' ca sò chiù gròss' d'll cratir' luner', l' fuend' inisistind' p' criè lavùt à nù sàcc d' disoccuppèt o l' parcidd d'uer c'à vicchjie giund' dilapidev' p' commiss' d'amiscjie o p' lòr' stiss'... Nò tèn sins' vutè Florido, jè à solit' ministr' scav'tet e ricundit'. E poje, pescjie d'accussì nò s' pòt' scjiè...o fors' sì? Fors' sì, vist' ca molt' rispunsab'l dù dissest' s'ann riciclet' in' otre list' e alcun' d' chist ann'à ricuprè caric' d' putere 'ndà nuev' giunt', pure ca sò 'ndaghet.

28 maggio 2007

 

In tutt' l' pusiziun'

Tard' Nuestr' - Aviddine 1-0. Sim'finel' d'annet' d'll PleiOff.
Dò sòtt' putit' gudè 'n tutt' l' pusiziun' dù gòl cu cùie Zito ev' fàtt' gudè tutt' ù stàdjie. Putit' schiacciè tutt' e 4 l' plei cuntemburaniamenn' p' vinì 'n istand' in nù urgasm' mult'pl':
DA' GRADINET'DA' TRIBBUNE
'N TILIVISIUN'DA' CASE 'N TIVVU'

21 maggio 2007

 

Lun' Ruess' 'ngul' à Oracol

Nù stònn otr' mòd' p' suttulineè ù triunf' sus' chidd m'rdaccjie arrugann' amiric'n. James Spithill ev fàtt' nù cul' accussì a Chris Dickson, ca stà figur' d' merd ev stèt cacciet':

Umigliet'!!! S' pinzav'n 'nvincib'l, mà s' n'ann'à sciut' à case cù nù bedd tangùn' firmet Prada 'ngule... Mà vidim' arrèt ù mumind dà pinitraziun' final':

E cj vulit cuntinuè à gudè 'n diritt', rimanit' sintunizzet' sus CebuenoSailAway e da ù prime giugnjie amm'à passè istinuann' pumeriscjie anziem' p' seguì à finel' d' LVC contr' à New Zealand...

17 maggio 2007

 

Ciu discjie jidd


...vabbù và, cè vuè fè, CUGGHIUN' S' NASCJI' MA FEDE S' DIVENN'...
Eiccan n'otr piezz' d'à bedd' siret' cù Andrea Rivera.

08 maggio 2007

 

U favulus' munn' d'à fantàst'c Annàlì

Oscjie àppen' arrieat' a lavùr' agghi' cuminzet 'ccomm' au suel't à lavùr...à fàmm' ù cunsuete scjir' d'll blòg e agghi' nutet' nà nuvitè assùrd' 'ndù favulus' munn' d'Annàlì: o'tr au blòg fatt' dà nù càsine d' micr'pòst, jè net' nù ver' e proprjie sit' dovv' fàrv' l' càzz....cùriosè 'ndà vite lavurativ' ie nòn dà l'Ultim' d'll' Midialoggg'ch'. Stò sit' jè à pruev' c' ù prucess' d' disintussicàzziun' dall' scòrjie dù Baff'o Ruess' jè a buen punn', cà farfadd' rigridit' a bruc' a Midialoggg'c ev' tinut à fuerz' d' accuvvacciars' 'n crisal'd e prest' a'dà dè vit' a' nà nuev' farfadd' pruent' a spicchè ù vuel' vers' munn' ca nuje nù sim' 'n grad' d' scorscjiere, mang' 'mbriech' ie fàtt. Vul' farfadd' vul'......
(mà cangjia pc e mac'n cj puè...)


07 maggio 2007

 

Donn' jè arriet' OSSITALIA...

Cjà à vuestr' cuscjne a gàsse fascjie fum' nù chiam't l'arrutine ma OSSITALIA!!!
Mittit'v n'll' man d'll lider mundiel' dà distr'buziun d' gàs midicinel' cumpress!!!
Nuje aduttem' nù Sistem' d' Gistiun' dà Qualitè cunfurm' à nuerm UNI EN ISO 9001:2000!!!
Sò tann' l' struttur' 'spidaljier' in Itagljie ca s' sò 'ffidet' all' nuestr' produtt' all'avangardjie e (QUAS') nisciune sà maje lamintet'!!!
Curaggjie allòr c' st' spittet', chiamat'scj' subbit'!!!
...e p' l' prim' 10 tilifunet un'ut'l'ss'm casse d' mòg'n in umascjie!!!
...mà spicciat'v 8 sò sciut' giè à rùb'...

04 maggio 2007

 

Balluttàscjie à fràncis'

Vuleve fè nù simplicj pòst su' l' Prisidinziel francis e discere dò càzzet' dù tìp' chedda gnòcc' dà Segàyòl Ròyàl o chidd fascjist' d' Sarcozì, ì sòl't còs. Mà dòpp' c'agghji' chjist' nà traduziun à Benuà, l' pien' sò dicisamenn' cangiàt:

Francesco: ciàààààààààààà
teng' bizogn' d' nà consulenz' ling'st'c
stà fòt cè vò dìscer'?
Benoit: "segolene royal"
Francesco: òk, mà cè stè scritt
Benoit: "10 anni che zio è andato via, e lei non ha neanche festaggiato questo"
in grande "presidente se no niente"
Francesco: cè vuò discere c'ù zjie s'nà scjiut
Benoit: boh, non ho capito bene neanche io
forse parla di miterrand
Francesco: bàbèl fisch m'à tradutt' accussì:
10 anni che tonton è partì e non ha stesso passo fetè ca
Benoit: :))

Mò p' maje u balluttàscjie jè divinut' a cì agghij' crèd'r tra Benuà e
bàbèl fisch...

03 maggio 2007

 

Sòc nù tirrurist'

accomm' à jidd':


ANDRJI' RIVER'
SAND' SUBB'T!!!

...ie sinz funiral.

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?