RINO GAETANO CHANNEL

29 marzo 2007

 

Ije stòc cù l'ippoput'm

Vuardat' ma sopr'ttutt' scultat' à ballat dù simpat'c ippoput'm:


Nù jè bedd? Ecc' accomm ù Guvern Prod add'à supirà l' difficultè d' maggiuranz' a ù Sinat...

23 marzo 2007

 

L'Ultim' d'll MIdialoggg'ch


[Stù pòst vè onlain a blòg iunif'chet sus: Gioccherulèz, MonstersOfMidddialoggg'ch, Cèbueno e Cèbueno-it.]


Nat p' gimmazziun da nù Mèch...
Alli'et da nù branc d' iatt...
'nz'parab'l cumbagn' d' nà Smàrt shpalm't...

Ledis end Gentlemèn
Dhe Cèbbuern&Gioccherulèz Interprais
is prodi tu prisent:'Ndù iurn dù suje *ies'm cumpliann' (l'ult'm cu ù 2 'ccomm' prim cifre), fistiscjiem' p' fint', scunnenn' à rialtè dù nuestr iess'r prufunnamenn' adduluret. Culpit' dà suje primature ie inaspittet di'artit', filiscjie piccé cunfidiem 'ndà cirtezz'i d' nà vit migghior' al d' l' dù iardin d'll' nuestr prioccupaziun, purgiam sintitamint l' nuestr migghiur'

AUGUR'

Augur' dà tutt' nuje, Alì.
Ie nù sol' p' ù tuje 29sim cumpl'anno.

22 marzo 2007

 

Vergugn' Cebbu'nes


Sapit tutt dà nutizjie c'ù Tàr dù Lazjie ev 'nnullat ù Decrit Turc ca 'vitav' ù carscere a ciì tinev dù vurp'. U ricuers ev stat prisintat da ù Codacòns e da nù prev't cebbu'nes, c'agghi' fà caccià dà Cebbuonjie da ù Guvernatur Niki Vend'l. Fascjim à cunuscenz' dù curet':
ANZ DU' 2007-03-21 17:07: DON LARIZZ': EV VINT U' BUEN SENS:
"TARD NUEST - "Ev vint' ù buen sens. Chist jè l' un'c còs cà pozz discere".
  1. Jè' cuntent don Luiscjie Larizz, prev't dà parrocchjie Sacr' Còre d' Tard Nuestr e fundator dà 'Communita' Tirapeut'c Giuvann Pav'l II - U risuert d' Martin Franc (Tard Nuestr)..."
  2. "Nà dicisiun - discjie don Luiscjie - c'agghi pigghiet' propri' piccé sprunet dall' uagnun' dà mjie picc'l communità (stònn 15 uagnun' ): tutt' chist cà s'ann fatt' l' pèr ev simpr' accuminzat cù'll vurp'. Jè or' d' finir' cù stà differenz' tra drugh' liscjir' ie drugh' pisant', à drug' jé drug'"
  3. "In rialt' - discjie ancor don Luiscjie - agghi' riflittut' sus' nà còs: tenim nù ministr' c'addà tutelescji' à salut d' tutt, cà pinz all' iutanazjie e all' murt p'à drug', e nù ministr' dà famigghie cà pinz all' Dico: nù fàmm megghi' à cangià num?"
Allor' siguiam n'ordin' p' fà fòr stù pèzz d' clirical-postfascjist' fint-muralizzatuor:
  1. A parrocchijie dù Sacr' Còre di Tard Nuestr ier à chiev's 'ddov scjiev quann ier m'ninn a fà ù byshscoutt....nà mass' d' militar d' stamp clirical, c'agghi 'bbandunet piccè à dumen'c, dòp à santissim' ie 'mmancab'l miss', nunnè fascjiv'n sciucà aù pallòn 'ndù campitt a nuje brav m'ninn c'annèravm' rutt l' cugghiun cu à santissim' ie 'mmancab'l miss' , STRUNZ' BASTARD'!!!! FIGGHIE D' PUTTEN!!! PUTEV STE' PUR' IJE A BERLIN' A IAZA' A' CUPP!!! FASCIST' D' MERD'!!! Comunqu' p' chidd cà pinzan' comm à maje vogghie ricurdà ca à canunic stè a vije dant' all'incruscjie trà vije giuvannne giovin' e vije fratidd bannier...cì vol' fà quacc'òs dè, vogghie chied'r à curtesjie di iusà picch' megatun piccè cas' mjie stè a 200 mitr. Grazjie.
  2. Simo all' sol't. Piccè iruin e hasscissh sò à stess' còs, ev'n l' stess' conz'guenz', vir'? Fum' nù vùrpicell' oscjie cà divinn' nù spacciatur 'nternaziunel dumane, futt't nà nuceddin oscjie cà divinn nù trunchett d'll'nfiliscjitè cù 100 miliard' d' debb't dumane, viv' nù bicchi'rin' oscjie ca...no sus l'alcool l' prev't nù dic'n mà nù cazz, piccè si sculan l' megghjie damiscjian' 'n canun'c cò à pirpitua...mè ammitt don luì, quann' damiscjian d' primmitiv' d' Mannurjie tin 'n cantine? Une p' ogn' fidil ch'ev ficcat ù figghjie 'ndà Pruvincjie...ù sapiv't cà l' prev't sò ù megghjie uffiscjie d' cullucament' dù munn'?
  3. Tin rasciun' don luì, ognun' dev fè ù mistir' suje. A partì dà ù cardinel Ruine ch' jè nù religiuos e sà'ddà fà l' cazz' suje sus' argument ca riguard'n à Ripubbl'c Itaglien, Stat 'ndipenninti, Laic' p' Custituziun. U' purpuret' n'cià cunfonn'r à libertè d' riligiun c'ù diritt d' 'nfluenzè mass' d' licchin' clirical', ca purtropp' stonno diffus' 'ccomm' nù vairus 'ndì palazz' dù puter, p' nù dimenticav'sch d' chidd' faccjie d' puerc' sus all' ministir. Quinn ije DICO ca cùdd dù cliricum, ca nò tene famigghjie (a part' l' figghjie 'lliggitt'm spars' dò e dà), jè davvir l'ult'm opiniun dà tenè cunt'. E DICO ca cj quarcun' ev decis ca nò vòl vivr' comm' nù vigitel', cià disgrazjie ù fascjie, ù disidiri' suje addà iess'r accolt piccè quann' ù cirvidd' jè piatt' stè San Pietre ca t' stè giè ueffr' ù cafè, piccè l'amm'à fà 'spittà ca s' fridd'?
Allor' don luì mò t' fazz' nù riassund' d'll cunseguenz d'll' toje strunzat':
  1. Ci s' fascjie l' vurp nù pass' automatic'm'nt' all' pir, jè nà cunvinziun dù cazz, tutt' s'ann fatt almen nà vot' nù vurp, ma sò tuut cristien' nurmel...molt' stonn s'zzittat 'ndù Parliamind.
  2. Fè ù prev't, fàtt l'i cazz' tue ie nù rumpè ù cazz cu à pulitic clirical. C' stè nù post' d' Rom' dòp ù Tev'r ricintet cù mur' culussel, p' scunnè quarcos, ca s' chiam' Vatican, Cittè dù. Vè dè a sparè cazzet cù Kàzzingher da ù bavcon ie nù rump' ì pall' aù Stet Itagghien.
  3. BASTARD' FIGGHJIE D' PUTTEN, ANGOR' OSCJIE NU' SOL' NU' STE FASCJITE USE' U' CAMP' DU' CALSCITT MA L'AVIT TRASFURMET 'NDU' PARCHIGGJIE P' VUJE E P' L' VUESTR LICCHIN CCHIU' FIDIL... MA CE FASCJIT' TUTT' AFFFFFFFFFAAAAAAAANGULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 marzo 2007

 

U Signor' d'll PricarjieNù Cummirscjiel p' acchiall'
nù Menascjier p' dumall'
nù Baff Russ p' gh'mmill'
ie à pricarjiet' incat'nnall'


09 marzo 2007

 

Bepp' Grill' copjie à maje!!!!!

Amm' arriet à fin' dù buen senz'. Oppùr' à comic't nò tèn fin'. Fatt' stè c'agghi' scùpert cà teng n'nsosp'ttab'l cupiun'. Si jidd, Bepp'!!!
Riprendiamoci Telecom Italia!
Piccè? Liscete ù TG Medialogggic, assùt ajier all' 14:34, e ù blòg cchiù 'nfluent' d'Itaglie, pustet' all' 18:43. Jè ovvi' cà Bepp' lescjie ù TG e ispiret da ù nuev success d'll'istat', CebbuernIII, ev fatt à parodjie dà canzon' d' Crist'cch'.
Jokerulez sì nà blògstar trammùnnàt'!!!
Cebbuern........in aziun!!!

08 marzo 2007

 

A fest' dà Birr

Oscjie jè 8 marz, fest' dà donn. Ma lor n'à vogghi'n festescià. Cè cazz vò discere festescià à donn nù sol jiurn' d'llann? Jè nà strunzet. O tutt' l' jiurn o nind. Quinn' nind. Cinnò amm'à fà fòr ì mimos 'n dù trì jiurn'. I' mimos... n'otra strunzeta culussel.
E allor fangul à stà fest' cà nisciun' vòl e cancilliem'l da ù calinderi'.
E vist' cà s' liber stù jiurn, rifascjim' l' baccanel d' nà vòta e didichiem' l'8 marz all'unic' vir donn c' am'rò p' tutt' à vit' maja:


W à birr. Innnniam l' cittè d' lupp'l e nù d' mimus. Avast' cù l' mimus, s' secc'n e pò s' sciettan. Mintr ù lupp'l jè profumet, ù rjiel' e pò ù jius' p' fà à birr'. A' birr' addà iess'r à linf' vitel' dù nuev ord'n suciel.
W A' BIRR'!!!
caus' d' ie
soluziun' à
tutt' l' prublim' d'à vit!!!

05 marzo 2007

 

Baff Ruess statt' acchuert...

Praivasi on lain, l' padrun' nù pozz'n cuntrullà l' lavuratur:L' padrun pubbl'c e privet nù pozz'n cuntrullà à post' 'l'ttron'c e à navigaziun in Internèt d'll lavuratur, trann' in cas' iccezziunel. L'ev ditt ù Gàrant p'à Praivasi...

A buen 'ntinditor' pìcche parol'...

01 marzo 2007

 

Nà goccji' d' luscjie 'ndà merd d' San Rem

Comm tutt l' ann, jè arriet à strunzet d' San Rem. Ca comm tutt l' ann nò mù ved'c. Ma chest'ann stè nù mutiv p' vedr'l 5 minut. Circ' 30 ann' fà, ù grann Rino ev scritt nà canzon "In Italia si sta male", ma nù jè maje stet pubblichet, fors piccè ier' sol na puesjie o fors piccè ieran sol pinsier spinsieret d' n'omm ginial, ch' nù hà maje avut ù giust tribut ca s' merit. Anz, fors proprjie piccè ier jidd ev riscevut bèn 5 no da chidd uspi'el, ca à ser dù tragic 'ncidint sus à Numentan, ù rifiuter'n lassann'l murì.
Aier ser ev avut nù picc'l tribut aù Fest'val; ma vuè à sfig o l'incapac't dà RAI, ù briv filmet a jidd didichet cà duvev 'ntrodurr Pav'l Ross jè sciut in onn' cù 'n audjie d' mass'm 10 discibel. E vabbò, ù cjiele jè sempr cchiù blù.
Mò circhiem d' rimediè riprupunenn chudd filmet accomm duvev apparì.


 

DiPietro@SiconnLaif.CheCiAzzecca.it

Stà còs mer't nù pòst viloscje viloscje:
Cè còs è stà còs? L'ult'm adjie d' Tunine naziunel: "ho acquistato un’isola e piantato una bandiera dell’Italia dei Valori. L’isola sarà presto attrezzata con uffici, sale conferenze e punti informativi sulle iniziative dell’Italia dei Valori". Mò spiriem ca Berluscon nù fascjie à stess' còs cinnò ad à fè Siconn Laif nà spijecj d' M'lan 4.
Comunq', car' Tunine, vist ca stè 'spanninn' l'Italjie 'ndù uebb, à TAV vè fascj'l dè!!! Fascim' nù bedd curridojie 5 tra beppegrillo.it e pornazzo.net, cè discjie? nù jè nà bedd'adjie?

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?