RINO GAETANO CHANNEL

15 ottobre 2007

 

Uikende bulugnis

Bulogn'. Nù tranquidd' sabbat' soliggiat'....tranquidd'?!?

Scin' dign' d' Bin Har: nà carrozz' pigghjie d' pond' nù pullman mittinn'l cappaòò....Nù cj' stèv sang' p' tirr', ù cavadd' ev' det sòl nà capucciet mà s'à cagat' 'ncuedd'

Nù mit'
Roch'en'Roll 100%
Nù vir tamarr' D.O.C.C.

L'Emiljie...terr' d'abbundanz'

Stran' vjie bulugnis'.
Fors' nà djie s' fascji'n dò cùnt'
e à chiam'n "vjie trindamjile".

Cumment: Posta un commento<< Và ret

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?